Zásady zpracování osobních údajů


Dne 27.4.2016 bylo přijato Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, „Nařízení“ nebo „GDPR“), v anglickém jazyce General Data Protection Regulation – GDPR). Tento předpis je přímo účinný v celém evropském prostoru ode dne 25.5.2018.

 

Obchodní společnost MerkurXtip a.s., IČO: 275 83 759, se sídlem Praha 6, Pláničkova 442/1, PSČ 160 00 (dále jen jako „Provozovatel“ nebo „MERKURXTIP“ nebo „Správce“), si je plně vědoma významu ochrany osobních údajů. Stejně tak si je vědoma šíře tohoto tématu, kdy jsou zpracovávány osobní údaje klientů, ale také zaměstnanců, obchodních partnerů, jejich zástupců a případných dalších fyzických osob. Tyto Privacy Policy se týkají především zpracování osobních údajů těch subjektů osobních údajů, které se rozhodnou využít služeb Správce – tedy klientů MERKURXTIP.

 

1          Obecně ke zpracování osobních údajů

 

Obchodní společnost MERKURXTIP je provozovatelem hazardních her ve smyslu zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách (dále jen „ZHH“). V tomto ohledu právní řád České republiky Provozovateli hazardních her jasně stanoví povinnosti v oblasti zpracování osobních údajů, a to zejména již zmíněným ZHH a zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „AML“).

 

Osobními údaji jsou ty údaje, díky kterým lze přímo nebo nepřímo identifikovat konkrétní osobu, případně další údaje o této identifikované osobě. Jsou to např. jméno, příjmení, datum narození, ale také informace o finančních transakcích takové osoby atd. Nevyžaduje-li to právní povinnost (např. zákon), uzavřená smlouva, oprávněný zájem Provozovatele nebo jiný zákonný titul, je zpracování osobních údajů vždy založené na dobrovolnosti subjektu údajů – souhlasu subjektu údajů.

 

2         Správce osobních údajů a pověřenec pro ochranu osobních údajů

 

Správcem osobních údajů je MERKURXTIP. Kontaktní údaje jsou k dispozici na webových stránkách Správce.

 

Název: MerkurXtip a.s.,

 

IČO: 275 83 759,

 

Adresa: Praha 6, Pláničkova 442/1, PSČ 16000

 

Internetové stránky: www.merkurxtip.cz (dále jen „Internetové stránky“).

 

Provozovatel ustanovil tzv. pověřence pro ochranu osobních údajů. Tímto pověřencem je GDPR Solutions a.s., IČ: 061 00 091, Opletalova 6, Nové Město 110 00 Praha 1, konkrétně Mgr. Jakub Mareš, kterého lze kontaktovat na adrese [email protected]

 

3         Právní tituly zpracování

 

V souladu se zákony na ochranu údajů (zejména Nařízení a zákon č. 101/2021 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „Zákon“) budeme zpracovávat Vaše osobní údaje, pouze když k takovému zpracování máme právní titul. Těmito tituly v rámci činnosti MERKURXTIP zejména jsou:

 

 1. „souhlas“: subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů (u MERKURXTIP zejména cookies, marketing a věrnostní program);
 2. „smlouva“: zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů (u MERKURXTIP zejm. zřízení uživatelského konta);
 3. „zákon“: zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje (zejm. ZHH, AML, právní předpisy týkající se daní a účetnictví, zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informačních společností aj.);
 4. „oprávněný zájem“: zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů (např. ochrana našich právních nároků, nezbytné cookies (funkční cookies)).

 

4         Jaké osobní údaje zpracováváme (kategorie osobních údajů), koho (kategorie subjektů údajů) a z jakých důvodů (účely zpracování)?

 

Správce je v souvislosti s poskytováním služeb hazardních her povinen zpracovávat a uchovávat zákonem stanovené osobní údaje týkající se jeho klientů. Účast na hazardních hrách je proto podmíněna zpracováním a uchováním zákonem stanovených osobních údajů v závislosti na konkrétním druhu provozované hazardní hry, a to zejména dle zákonů ZHH a AML.

 

Subjektem údajů v rámci činnosti Správce může pouze osoba starší 18 let, která splňuje podmínky dle ZHH a dalších právních předpisů.

 

Nemáte povinnost poskytnout nám žádné Vaše osobní údaje – to, zda využijete služeb Správce je zcela na Vás. Pokud však údaje neposkytnete, nemusíme Vám být schopni poskytovat požadované činnosti (například na základě splnění podmínek ZHH a AML, které ustanovují povinnost hráče identifikovat).

 

Dále Vám představíme jednotlivé účely zpracování:

 

4.1         Registrace hráče a zajištění provozování činnosti Správce

 

Každý účastník technické hazardní hry musí být u Provozovatele řádně zaregistrován ve smyslu ZHH, identifikován ve smyslu AML zákona a musí mu být zřízeno jeho osobní uživatelské konto.

 

Registrace každého účastníka zahrnuje zejména zjištění a ověření totožnosti a věku žadatele o registraci, přidělení jeho osobních přístupových údajů nebo jiných přístupových prostředků a aktivaci jeho uživatelského konta, na němž jsou evidovány peněžní prostředky, zejména vklady, sázky a výhry. Registraci není možné dokončit bez řádného ověření věku žadatele o registraci a dále bez ověření všech identifikačních a kontaktních údajů poskytnutých touto osobou Provozovateli.

 

Žadatel o registraci je za účelem účasti na technické hře povinen poskytnout Provozovateli následující identifikační a kontaktní údaje: jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení, bydliště, státní občanství, rodné číslo nebo datum narození (nebylo-li rodné číslo žadateli o registraci přiděleno), pohlaví, místo narození, korespondenční adresu (pokud je odlišná od adresy bydliště), identifikátor bankovního účtu a platební karty,  zdroj příjmů, telefonní číslo, adresu pro doručování elektronické pošty (e-mail) a identifikátor datové schránky. Žadatel o registraci zcela odpovídá za pravdivost a správnost všech údajů, které sdělí Provozovateli v rámci procesu registrace.

 

Ověření totožnosti a věku žadatele o registraci provede Provozovatel dálkovým způsobem prostřednictvím Bankovní identity, případně jiného dálkového způsobu ověření identity.

 

V rámci procesu identifikace dle AML zákona Provozovatel také musí zjistit a zaznamenat, zda každý žadatel není politicky exponovanou osobou ve smyslu AML zákona nebo zda není osobou, vůči níž Česká republika uplatňuje mezinárodní sankce podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů. Tato povinnost také vyplývá ze znění AML zákona a je shodná pro všechny provozovatele hazardních her na území ČR.

 

Provozovatel může pro naplnění účelů AML zákona pořizovat kopie nebo výpisy z předložených dokladů a zpracovávat takto získané informace. Výše uvedené identifikační údaje, kopie dokladů předložených k identifikaci, byly-li pořizovány, údaj o tom, kdo a kdy provedl první identifikaci účastníka hazardní hry, je Provozovatel povinen uchovávat nejméně po dobu 10 let.

 

Registraci žadatele není možné dokončit bez jednotlivého nastavení nebo jednotlivého odmítnutí sebeomezujících opatření dle ust. § 15 odst. 2 ZHH. Také v tomto případě se jedná o plnění právní povinnosti Provozovatele na základě ZHH.

 

4.2         Evidence vkladů a podezřelá jednání

 

V rámci plnění povinností stanovených ZHH a AML zákonem je Provozovatel hazardních her povinen vést evidenci týkající se všech sázek, výher, vkladů na uživatelské konto i výběrů peněžních prostředků z uživatelského konta. Tato povinnost trvá nejméně po dobu 10 let od ukončení registrace, resp. od uskutečnění posledního jednání podléhajícího povinnosti evidence. 

 

Provozovatel je dále povinen dle AML zákona sledovat chování svých klientů v kontextu rozpoznávání tzv. podezřelých obchodů ve smyslu AML zákona. Povinnost uchovávat tyto údaje trvá po dobu 10 let od provedené každé transakce; resp. od ukončení registrace k účasti na technické hazardní hře.

Pro všechny výše uvedené účely tedy Provozovatel zpracovává zejména tyto osobní údaje:

 

 1. identifikační a kontaktní údaje dle ZHH (jméno, příjmení, popřípadě rodné příjmení, bydliště, státní občanství, rodné číslo nebo datum narození, nebylo-li rodné číslo žadateli o registraci přiděleno, korespondenční adresu, pokud je odlišná od adresy bydliště, telefonní číslo a adresu pro doručování elektronické pošty – e-mail a identifikátor datové schránky);
 2. identifikační a kontaktní údaje dle AML zákona (jméno, příjmení, popřípadě rodné příjmení, bydliště, státní občanství, rodné číslo, popř. datum narození a pohlaví, nebylo-li rodné číslo přiděleno, a místo narození,
 3. sebeomezující opatření dle ZHH (jsou-li u technické hry nastaveny);
 4. údaje týkající se účasti na hře (sázky, výhry, frekvence a délka návštěv herního prostoru, poměr herních a neherních bodů z věrnostního systému, oblíbený herní systém a benefity, herní sázka za období a vložené herní prostředky);
 5. údaje týkající se uživatelského konta (vklad, výběr atd.).

 

4.3         Marketing, věrnostní programy a benefity

 

Za účelem propagace Správce a členů skupiny (blíže viz čl. 6 těchto Privacy Policy) je možné, aby Vám na základě Vaše souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení, MERKURXTIP zasílal obchodní sdělení, nabídky a newslettery.

 

V rámci zpracování Vašich osobních údajů za účelem marketingu Správce zpracovává zejména Vaše identifikační a kontaktní údaje, údaje týkající se účasti na hře a uživatelského konta.

 

Členem věrnostního programu MERKURXTIP se může stát jakákoli osoba starší 18 let splňující podmínky pro účast na hazardních hrách, která souhlasí se zněním pravidel věrnostního programu a udělí k takovému zpracování svůj souhlas.

 

V rámci běhu věrnostního programu Provozovatel zpracovává na základě souhlasu účastníkovy osobní údaje nutné k naplnění stanoveného účelu, včetně údajů týkajících se účastníkova věrnostního uživatelského konta. V rámci členství v tomto věrnostním programu jsou zasílány (prostřednictvím e-mailu a/nebo sms) různá marketingová sdělení týkající se různých bonusových plnění či aktuálních novinek.

 

Účelem zpracování osobních údajů členů věrnostního programu je umožnění čerpání všech výhod, které tento program jeho členům nabízí, včetně zasílání aktuálních informačních zpráv. Údaje jsou zpracovávány po dobu členství v programu.

 

Členství ve věrnostním programu je zcela dobrovolné, účastník svoji účast může kdykoliv ukončit a Provozovatel přestane zpracovávat jeho osobní údaje za tímto účelem. Odvolání účastníkova souhlasu však působí pouze do budoucna a není tím dotčena zákonnost předchozího zpracování založeného na jeho souhlasu.

V rámci věrnostního programu jsou zpracovávány následující údaje týkající se jeho členů:

 

 1. kontaktní a identifikační údaje ve smyslu ZHH;
 2. osobní údaje případně poskytnuté skrze sociální účty (veřejný facebookový profil aj.) při účasti na případně pořádaných soutěžích, adresa pro zaslání výhry a komunikaci;
 3. údaje týkající se účasti člena na jednotlivých hazardních hrách, včetně jeho vkladů, sázek a výher, doby strávené hraním atd.

 

Bližší pravidla věrnostního programu jsou popsána v rámci Všeobecných obchodních podmínek MERKURXTIP.

 

4.4         Cookies

 

V rámci používání Internetových stránek může docházet ke zpracování některých údajů prostřednictvím cookies, které jsou využívány zejména za účelem funkčnosti, optimalizace, statistiky a analýzy návštěvnosti výše uvedených Internetových stránek.

 

Účely využívání souborů cookies

 

Různé soubory cookie mohou provádět různé úkoly. Například, některé soubory cookie mohou být zásadně nezbytné pro funkčnost našich Internetových stránek. Odebrání těchto souborů cookie by mělo zásadní vliv na Váš zážitek z využívání našich Internetových stránek. Využívání těchto cookies je možné i bez Vašeho souhlasu.

 

Tzv. preferenční cookies si pamatují Vaše předvolby, např. výběr Vaší sázky, když vytváříte svůj sázkový tiket nebo Vaši volbu jazyka. Nemusíte tak Vaše preference zadávat pokaždé, když kliknete na jinou část webových stránek. Tyto cookies zpracováváme na základě Vašeho souhlasu.

 

Jiné soubory cookies jsou potřebné k analytickým. Sdělují nám, jak se pohybujete našimi Internetovými stránkami, a umožňují nám sledovat jejich výkon. Používáme také soubory cookies, které obsahují informace o Vašem přístupovém zařízení (jako např. typ zařízení, údaje o geografické poloze, informace o prohlížeči), což nám pomáhá předcházet podvodům, dodržovat zákonné požadavky proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a další. Tyto cookies zpracováváme na základě Vašeho souhlasu.

 

Soubory cookies můžeme využívat i pro marketingové účely. Těmi se rozumí zejména zobrazování relevantní reklamy pro každého návštěvníka našich webových stránkách a sledování jeho chování na našem webu. Marketingové cookies používáme pouze na základě Vašeho souhlasu. 

V rámci našeho webu používáme cookies prvních i třetích stran.

 

Užití cookies musíte na našich Internetových stránkách odsouhlasit. To se netýká funkčních (nezbytných) cookies jež lze využít i bez Vašeho souhlasu. Zabránění určitých souborů cookies však může mít určitý vliv na používání a užívání našich Internetových stránek (např. se Vám nebudou zobrazovat některé prvky).

 

Souhlas s používáním souborů cookies

 

Souhlas s využíváním cookies nám udělujete skrze vyskakovací cookies lištu. Tato lišta by se Vám měla zobrazit při první návštěvě našich webových stránek. Nastavení cookies lišty a tedy i (ne)udělení souhlasu můžete případně kdykoliv změnit.

Zakázání/odstranění souborů cookies

 

Ukládání některých souborů cookies na Vaše zařízení můžete předem zakázat, a to prostřednictvím nastavení Vašeho prohlížeče. Stejným způsobem pak můžete i veškeré či pouze vybrané soubory cookies odstranit. V případě, že odstraníte i nezbytné soubory cookies uložené naším webem, se Vám při další návštěvě našeho webu opět zobrazí vyskakovací cookies lišta.

Název souboru cookie typ Účel Platnost Kdo poskytuje cookie
SERVER Nutné Definuje, na kterém serveru jste v současné době zasedání  
chat-open Nutné Používá se k identifikaci, zda uživatel otevřel okno chatu 1 rok  
address_validation_eligibility Nutné související s registračním tokem 1 rok  
__cf_bm Nutné Cloudflare Cookie (zabezpečení) 1 den  
visited Nutné definuje hráče jako návrat, aby umožnily určité funkce 1 rok  
limits_eligibility Nutné potřebné k tomu, aby umožnily určité funkce webových stránek pro přihlášené hráče 1 rok  
iban_validation_eligibility Nutné potřebné k tomu, aby umožnily určité funkce webových stránek pro přihlášené hráče 1 rok  
oryx_session_cookie Nutné Uloží ID relace a identifikuje uživatele na serveru a relaci 1 rok  
CONSENT Statistické Slouží k uchovávání údajů o účtu Google, pokud je prohlížeč ověřen pomocí účtu Google. 20 let Google
NID Statistické Ukládá preference a informace uživatelů při každé návštěvě webových stránek obsahujících službu Google. 6 měsíců Google
_gid Statistické Registruje jedinečné ID, které se používá ke generování statistických údajů o tom, jak návštěvník webové stránky používá. Relace Google
_GRECAPTCHA Statistické Tento soubor cookie se používá k zajištění ochrany proti spamu. Relace Google reCAPTCHA
DV Statistické Tento soubor cookie se používá pro účely cílené reklamy. Relace Google
OTZ Statistické Tento soubor cookie používá služba Google analytics ke sledování informací o návštěvnosti webových stránek. Propojuje aktivity návštěvníků webových stránek s dalšími zařízeními, která byla dříve přihlášena prostřednictvím účtu Google. Tímto způsobem jsou reklamy přizpůsobeny různým zařízením. 4 týdny Google
HSID Statistické Soubor cookie "HSID" nastavuje společnost DoubleClick (vlastněná společností Google) za účelem vytvoření profilu zájmů návštěvníka webových stránek a zobrazování relevantních reklam na jiných stránkách. 12 měsíců Google
SAPISID Statistické Společnost Google shromažďuje informace o návštěvnících pro videa, která hostuje služba YouTube. 24 měsíců Google
SNID Statistické Tento soubor cookie se používá k umožnění doručování reklam nebo opakovaného cílení. 6 měsíců Google
_ga Statistické Slouží k rozlišování uživatelů. 2 roky Google Analytics
_gat Statistické Slouží k omezení rychlosti požadavků. Pokud je služba Google Analytics nasazena prostřednictvím nástroje Google Tag Manager, bude tento soubor cookie pojmenován _dc_gtm_<property-id>. 1 minuta Google Analytics
AMP_TOKEN Statistické Obsahuje token, který lze použít k získání ID klienta ze služby AMP Client ID. Další možné hodnoty označují opt-out, požadavek v procesu zpracování nebo chybu při načítání ID klienta ze služby AMP Client ID. od 30 sekund do 1 roku Google Analytics
_gac_<property-id> Statistické Obsahuje informace o kampani pro uživatele. Pokud jste propojili své účty Google Analytics a Google Ads, budou konverzní značky webových stránek Google Ads číst tento soubor cookie, pokud se z něj neodhlásíte. 90 dní Google Analytics
__utma Statistické Slouží k rozlišení uživatelů a relací. Soubor cookie se vytvoří při spuštění javascriptové knihovny a neexistuje žádný existující soubor cookie __utma. Soubor cookie se aktualizuje při každém odeslání dat do služby Google Analytics. 2 roku od nastavení/aktualizace Google Analytics
__utmt Statistické Používá se k omezení rychlosti požadavků. 10 minut Google Analytics
__utmb Statistické Slouží k určení nových relací/návštěv. Soubor cookie se vytvoří, když se spustí javascriptová knihovna a neexistují žádné existující soubory cookie __utmb. Soubor cookie se aktualizuje při každém odeslání dat do služby Google Analytics. 30 minut od nastavení/aktualizace Google Analytics
__utmc Statistické Nepoužívá se v ga.js. Nastaveno pro interoperabilitu s urchin.js. Historicky tento soubor cookie fungoval ve spojení se souborem cookie __utmb, který určoval, zda se uživatel nachází v nové relaci/návštěvě. Ukončení relace prohlížeče Google Analytics
__utmz Statistické Ukládá zdroj návštěvnosti nebo kampaň, která vysvětluje, jak se uživatel dostal na vaše stránky. Soubor cookie se vytvoří při spuštění javascriptové knihovny a aktualizuje se při každém odeslání dat do služby Google Analytics. 6 měsíců od nastavení/aktualizace Google Analytics
__utmv Statistické Slouží k ukládání vlastních proměnných dat na úrovni návštěvníka. Tento soubor cookie se vytvoří, když vývojář použije metodu _setCustomVar s vlastní proměnnou na úrovni návštěvníka. Tento soubor cookie se používal také pro zastaralou metodu _setVar. Soubor cookie se aktualizuje při každém odeslání dat do služby Google Analytics. 2 roky od nastavení/aktualizace Google Analytics
__utmx Statistické Slouží k určení zařazení uživatele do experimentu. 18 měsíců Google Analytics
__utmxx Statistické Slouží k určení konce platnosti experimentů, do kterých byl uživatel zařazen. 18 měsíců Google Analytics
fr Marketingové Obsahuje kombinaci jedinečného ID prohlížeče a uživatele, která se používá pro cílenou reklamu. 3 měsíce Facebook
_fbp Marketingové Používá společnost Facebook k poskytování řady reklamních produktů, jako jsou nabídky v reálném čase od inzerentů třetích stran. 3 měsíce Facebook
tr Marketingové Používá společnost Facebook k poskytování řady reklamních produktů, jako jsou nabídky v reálném čase od inzerentů třetích stran. Relace Facebook
AA003 Marketingové Shromažďuje informace o chování návštěvníků na více webových stránkách. Tyto informace se používají na webových stránkách za účelem optimalizace relevance reklamy. 3 měsíce Facebook
ATN Marketingové Zaměřuje reklamy na základě behaviorálního profilování a zeměpisné polohy. 2 roky Facebook
https://cx.atdmt.com/ Marketingové Nastaví jedinečné ID návštěvníka, které umožní inzerentům třetích stran cílit na návštěvníka relevantní reklamu. Tuto službu párování poskytují reklamní uzly třetích stran, které inzerentům usnadňují nabízení v reálném čase. Relace Facebook
DSID Marketingové Tento soubor cookie se používá k opakovanému cílení, optimalizaci, reportování a přiřazování online reklam. 2 týdny .doubleclick.net
​IDE Marketingové Tento soubor cookie se používá k opakovanému cílení, optimalizaci, reportování a přiřazování online reklam. 2 měsíce .doubleclick.net
​_drt_ Marketingové Tento soubor cookie se používá k opakovanému cílení, optimalizaci, reportování a přiřazování online reklam. 2 dny .doubleclick.net
​id Marketingové Tento soubor cookie se používá k opakovanému cílení, optimalizaci, reportování a přiřazování online reklam. 2 měsíce .doubleclick.net
test_cookie Marketingové Google DoubleClick nastaví tento soubor cookie při požadavku na reklamu a aktivitu, pokud požadavek neobsahuje soubor cookie ID nebo existující soubor cookie test_cookie. Používá se ke zjištění, zda prohlížeč přijímá soubory cookie třetích stran, aby společnost Google neplýtvala přidělováním ID prohlížečům, které soubory cookie nepřijímají. 1 den Google Doubleclick
_fbp Marketingové Používá společnost Facebook k poskytování řady reklamních produktů, jako jsou nabídky v reálném čase od inzerentů třetích stran. 3 měsíce Facebook
_gcl_au Marketingové Tento soubor cookie je automaticky nastaven službou Google Adwords k identifikaci a rozpoznání uživatele. Umožňuje nám používat službu Google Adwords pro remarketing a využívat veškeré funkce služeb Google. 3 měsíce Google Adwords

5         Příjemci osobních údajů, sdílení osobních údajů, zpracovatelé

 

Provozovatel může osobní údaje svých klientů sdílet s dalšími subjekty, a to zejména těmi, které spolupracují na nebo zajišťují poskytování Provozovatelových služeb v obecném slova smyslu (hazardní hry, věrnostní program, administrativa, software atd.). Tyto subjekty pak mají postavení tzv. zpracovatelů osobních údajů. Se zpracovateli osobních údajů Provozovatel vždy uzavře tzv. zpracovatelskou smlouvu, která je vždy zárukou řádného zákonného zpracování osobních údajů všech klientů.

 

K některým osobním údajům klientů mohou mít přístup dodavatelé podpůrných systémů Provozovatele a souvisejících služeb. Jedná se zejména o následující subjekty:

 

 1. ORYX Sales Distribution Limited, Menandrou, 4, GALA TOWER, 2nd floor, Flat/Office 201, 1066, Nicosia, Cyprus, company registration no. HE 399396,
 2. Gauselmann Gruppe, Merkur – Allee 1–15, 323 39 Espelkamp, Německo (dále jen „Gauselman Gruppe“).

 

K některým osobním údajům klientů mohou mít přístup externí auditoři, daňoví poradci či právní zástupci, pokud je to v konkrétní situaci nezbytné.

V kontextu platných zákonů ČR mají k osobním údajům klientů přístup některé orgány veřejné moci, jako např. Celní správa nebo Ministerstvo financí. Osobní údaje je Provozovatel povinen zpřístupnit vždy v nezbytném rozsahu, a to na základě povinností vyplývajících ze zákona či jiného právního aktu.

 

K Vašim osobním údajům má přístup pouze omezený počet našich zaměstnanců. Zaměstnanci jsou povinni zachovávat mlčenlivost o Vašich osobních údajích.

 

Vaše osobní údaje můžeme zveřejnit také v anonymizované podobě (jako např. souhrnnou statistiku, či report), abychom nám nebo našim potenciálním partnerům, inzerentům, investorům a jiným třetím stranám popsali naši činnost, typy klientů, návštěvnost, strategie zodpovědného hraní a jiné informace. Tyto statistiky nebudou obsahovat Vaše osobní údaje.

 

6         Skupina Gauselmann Grouppe a předávání osobních údajů do třetích zemí

 

Správce je členem mezinárodní skupiny podniků – provozovatelů hazardních her – Gauselmann Grouppe, více informací naleznete na https://gauselmann.de/about-us/we-are-gauselmann/company-group/

 

Skupina v rámci ochrany osobních údajů úzce spolupracuje a aspiruje k tomu, aby ve všech státech byly nejen naplněny podmínky ochrany osobních údajů dle Nařízení, ale také aby veškeré aktivity týkající se zpracování osobních údajů byly ve skupině harmonizovány. Informace o zpracování osobních údajů skupiny naleznete zde: https://gauselmann.de/data-protection-imprint.html.

 

Vaše osobní údaje mohou být předány jednotlivým společnostem v rámci skupiny za předpokladu splnění zákonných podmínek.

 

V případě, že by Osobní údaje měly být předány i do třetí země, budou splněny Nařízením stanovené podmínky; zejména standardní smluvní doložky, které zajistí, aby i při tomto předání zůstala úroveň ochrany osobních údajů dostatečná.

 

7         Ochrana osobních údajů, jejich zabezpečení

 

Provozovatel za účelem zabezpečení standardu ochrany osobních údajů přistoupil k zavedení vnitřních organizačně-technických opatření, které ve svém celku zajišťují velmi vysokou úroveň ochrany soukromí subjektů údajů. V tomto ohledu Provozovatel využívá dostupných moderních technologií, které zabezpečují řádnou ochranu osobních údajů, včetně ochrany před jejich ztrátou, zničením, zveřejněním nebo změnou.

 

Data jsou uložena na hardware ve výlučném vlastnictví Správce nebo jeho smluvních partnerů. Veškerý HW je uložen v datových centrech, které splňují nejpřísnější normy standardu bezpečnosti. Servery jsou lokalizovány v Chorvatské republice. Přístup do datového centra mají pouze autorizované osoby spolupracující se Správcem.

 

V souladu s ustanoveními popsanými v těchto Privacy Policy se budeme snažit se všemi Vašimi osobními údaji zacházet přísně důvěrně a dělat všechny přiměřené kroky, abychom Vaše osobní údaje v rámci našich systémů udrželi zabezpečené. Nicméně, internet není zabezpečené médium a nemůžeme zaručit bezpečnost žádných dat, která zpřístupníte online – např. na sociálních sítích, nebo prostřednictvím e-mailu.

 

Pokud se z našich Internetových stránek, případně jakýchkoli dokumentů, odkazujete na jiné webové stránky, Vaše osobní data se budou řídit zásadami ochrany osobních údajů těchto jiných webových stránek. Doporučujeme Vám, abyste si před komunikací s novými webovými stránkami vždy přečetli tamější zásady ochrany osobních údajů.

 

Naše Internetové stránky jsou zabezpečeny SSL šifrováním.

 

8         Doba zpracování osobních údajů

 

Vaše osobní údaje jsme oprávněni uchovávat po celou dobu, dokud je aktivní váš uživatelský účet, jak je uvedeno v těchto zásadách ochrany osobních údajů nebo tak dlouho, jak je jinak potřeba k tomu, abychom Vám mohli poskytovat své služby případně chránit své právní nároky. V souladu s tím budou Vaše osobní údaje zpracovány až 10 let od chvíle zavření Vašeho účtu nebo po tuto dobu od posledního kontaktu s námi vycházejícího z Vaší strany.

 

Osobní údaje můžeme uchovávat i poté, co deaktivujete svůj uživatelský účet nebo přestanete používat jakékoli konkrétní služby, dokud je to v přiměřené míře potřeba k plnění našich zákonných povinností, řešení sporů týkajících se našich uživatelů, prevenci podvodů a zneužívání, ochrany našich právních nároků a oprávněných zájmů.

 

Máme zavedeny zásady uchovávání dat, které uplatňujeme na osobní údaje, které zpracováváme.

 

9         Práva klientů jako subjektů údajů

 

Mezi práva subjektu údajů (klientů Provozovatele) zejména patří:

 

 1. právo mít přístup ke svým osobním údajům dle čl.15 Nařízení,
 2. právo požadovat opravu Osobních údajů dle čl. 16 Nařízení,
 3. právo na výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle čl. 17 Nařízení,
 4. právo na omezení zpracování osobních údajů v případech dle čl. 18 Nařízení,
 5. právo na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení,
 6. právo vznést námitku dle čl. 21 Nařízení,
 7. právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů podle čl. 7 odst. 3 Nařízení,
 8. právo podat stížnost podle čl. 77 Nařízení.

 

 

Základním právem naplňujícím zásadu transparentnosti zpracování je právo subjektu údajů na informace, které má subjektu údajů (klientovi) zaručovat řádnou informovanost o zpracování jeho osobních údajů. Toto právo je mimo jiné naplněno tímto dokumentem, který informuje klienty o zpracování jejich osobních údajů.

 

Právo na přístup k osobním údajům dle čl.15 Nařízení

Předmětem práva na přístup k osobním údajům je právo klienta získat od Provozovatele potvrzení, zda jsou jeho osobní údaje zpracovávány, a pokud ano, má dále právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím:

 

 1. účel zpracování;
 2. kategorie osobních údajů;
 3. příjemci, kterým budou osobní údaje zpřístupněny;
 4. doba, po kterou budou osobní údaje uloženy;
 5. existence práva požadovat opravu uložených údajů;
 6. právo na výmaz uložených údajů;
 7. právo podat stížnost u ÚOOÚ;
 8. informace o zdroji osobních údajů;
 9. skutečnost, zda-li dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

 

Klient má tedy právo po Provozovateli požadovat informace, zda o něm zpracovává nějaké osobní údaje a v jakém rozsahu.

 

Právo požadovat opravu Osobních údajů dle čl. 16 Nařízení

 

Klient má v souladu se zásadou přesnosti, která stanovuje, že osobní údaje musí být přesné a v případě potřeby aktualizované, právo na to, aby Provozovatel bez zbytečného odkladu opravil nepřesné údaje, současně má klient právo na doplnění nepřesných údajů.

 

Právo na výmaz osobních údajů podle čl. 17 Nařízení

 

Klient má právo požádat Provozovatele, aby bez zbytečného odkladu vymazal jeho osobní údaje a správce má povinnost (za předpokladu naplnění všech zákonných podmínek) tyto údaje vymazat, pokud je dán jeden z níže uvedených důvodů:

 

 1. údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly získány;
 2. klient odvolá svůj souhlas, na základě kterého byly získány (současně však nesmí existovat jiný právní důvod pro zpracování např. zákon);
 3. klient vznese námitky proti zpracování jeho údajů a neexistují převažující oprávněné důvody pro jejich zpracování;
 4. údaje klienta byly získány neoprávněně.

Výše uvedené se však nepoužije v situacích, kdy je zpracování osobních údajů klienta nezbytné:

 1. pro výkon práva na svobodu projevu a informací;
 2. pro slnění právní povinnosti Provozovatele, typicky plnění povinností dle ZHH a AML zákona;
 3. pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků Provozovatele.

 

Právo odvolat souhlas se zpracováním

 

Každý klient může odvolat svůj již učiněný souhlas se zpracováním jeho osobních údajů. Odvolání souhlasu však nemá vliv na zákonnost zpracování osobních údajů před odvoláním souhlasu klientem.

 

Právo na omezení zpracování

 

Právo klienta na to, aby Provozovatel omezilo zpracování jeho osobních údajů v případě, kdy:

 

 1. klient popírá přesnost jeho osobních údajů (na dobu jejich ověření);
 2. zpracování je protiprávní a klient odmítá jejich výmaz, místo toho žádá pouze o omezení jejich použit;
 3. provozovatel již osobní údaje klienta nepotřebuje, ale klient je požaduje uchovat pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
 4. klient vznesl námitku proti zpracování jeho osobních údajů Provozovatelem, přičemž jejich zpracování bude omezeno po dobu, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Provozovatele převažují nad oprávněnými důvody klienta.

 

Jedná se toliko o opatření dočasné povahy, tím se toto opatření výrazně liší od práva na výmaz osobních údajů.

 

Právo na přenositelnost osobních údajů

 

Toto právo klientovi zajišťuje možnost osobní údaje získané (zpracované) Provozovatelem předat třetímu subjektu, a to v případě, že zpracování Provozovatelem je založeno na souhlasu klienta nebo na smlouvě a provádí se automatizovaně.

 

Údaje lze třetímu subjektu poskytnout pouze v strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

 

Právo vznést námitku

 

Každý klient může kdykoliv vznést u Provozovatele námitku proti zpracování jeho osobních údajů na základě Provozovatelova oprávněného zájmu. Pokud Provozovatel následně neprokáže oprávněné důvody pro zpracování klientových osobních údajů, které by převážily nad zájmy klienta, příp. Provozovatel neprokáže jiný důvod zpracování, tak tyto údaje nebude Provozovatel nadále zpracovávat, případně je smaže nebo anonymizuje.   

 

Právo podat stížnost

 

Každý klient Provozovatele má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů 

Úřad pro ochranu osobních údajů, adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, web: www.uoou.cz.

 

Jak můžete uplatnit Vaše práva?

 

Každý klient, který si přeje uplatnit některé ze svých výše uvedených práv tak může učinit na adrese [email protected]

 

Lhůta pro zaslání odpovědi činí 30 dnů, přičemž ve složitých případech může být tato lhůta prodloužena.

 

10       Aktuální znění

 

Tyto Privacy policy (Zásady zpracování osobních údajů) Provozovatele se mohou v průběhu času měnit, aktuální znění je vždy k nalezení na Internetových stránkách v příslušné sekci. Aktuální znění je vždy účinné jeho zveřejněním. Kontrolujte prosím tyto zásady pravidelně, pokud chcete mít vždy ty nejaktuálnější informace o zpracování osobních údajů.

 

Přístupem k některé z našich služeb nebo jejím používáním potvrzujete, že jste si tuto Privacy Policy přečetli.

 

 

 

Zásady zpracování osobních údajů ke stažení zde .Máš k dispozici vlastní omezení. Tady můžeš nastavit limity.