Pravidla a podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

Čl. I.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky MerkurXtip a.s., IČ: 275 83 759, se sídlem Pláničkova 442/1, Veleslavín, 162 00 Praha 6 (dále jen „Provozovatel“), představují obchodní podmínky ve smyslu ustanovení § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, dále jen „VOP“. Tyto VOP upravují právní vztah mezi Provozovatelem a jednotlivými účastníky hazardních her, jež vzniká okamžikem dokončení procesu Registrace účastníka k účasti na hazardní hrách provozovaných Provozovatelem na základě povolení vydaného Ministerstvem financí ČR. Podmínky Registrace jsou podrobně upraveny v HP a v jejím rámci účastník mimo jiné vyjadřuje rovněž svůj výslovný souhlas s obsahem těchto VOP, bez vyjádření výslovného souhlasu účastníka s těmito VOP není účastníku umožněna účast na internetových hazardních hrách Provozovatele. Právní vztah mezi Provozovatelem a účastníkem se řídí zejména ZHH, zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních v boji proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen AML), HP a těmito VOP, přičemž v případě rozporu těchto VOP se ZHH nebo HP je rozhodující znění ZHH a HP.

2. Všechny finanční transakce jsou vedeny v Korunách českých (Kč), pokud není v HP výslovně stanoveno jinak. Zůstatek na uživatelském kontě (dočasném uživatelském kontě) účastníka není nikterak úročen ani pojištěn.

3. Účastnit se hazardních her provozovaných Provozovatelem lze prostřednictvím počítačové aplikace dostupné na webové stránce www.merkurxtip.cz (dále jen „Aplikace“).

 

Čl. II.

NAVÁZÁNÍ SMLUVNÍHO VZTAHU

1. Podmínkou účasti na hazardních hrách, které Provozovatel provozuje na základě příslušného povolení MF ČR, je:

  • Registrace za podmínek blíže stanovených v HP,
  • Identifikace a kontrola ve smyslu AML zákona,
  • seznámení se s těmito VOP a vyjádření souhlasu s jejich zněním.

2. Provozovatel je povinen v rámci procesu registrace k účasti na hazardních hrách provádět identifikaci dle AML zákona, a to každého potencionálního účastníka hazardních her, který je tak povinen sdělit Provozovateli AML požadované údaje včetně toho, zda je účastník politicky exponovanou osobou. V případě, že u účastníka dojde ke změně jeho osobních údajů vyžadovaných AML nebo ZHH, včetně toho, že se stane politicky exponovanou osobou, je povinen takovou skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit Provozovateli.

3. Po úspěšném dokončení celého procesu registrace je účastníku otevřeno v souladu s HP jeho osobní uživatelské konto a umožněna účast na hazardních hrách. Uživatelské konto je určeno k evidenci veškerých finančních transakcí (vklady, výběry apod.) a údajů o sázkách a rovněž k evidenci bonusů a dalších plnění získaných účastníkem v souvislosti s účastí na hazardní hře dle podmínek věrnostních programů Provozovatele

4. Každý potencionální účastník je povinen vyplnit všechny Provozovatelem požadované údaje pro jeho registraci, blíže tyto podmínky i údaje specifikuje HP. Pokud Provozovatel zjistí, že tyto údaje jsou neplatné nebo nepravdivé, je oprávněn pozastavit účast účastníka na hazardních hrách, a to až do okamžiku prošetření takové situace a případného sjednání nápravy. Každý účastník je povinen Provozovatele neprodleně informovat o všech změnách všech údajů potřebných pro registraci účastníka k hazardním hrách, a to nejpozději do pátého dne od změny takových údajů, a to na kontakt [email protected]

5. Účastník uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely

6. Účastník se zavazuje, že se nedopustí žádného činu nebo aktivity, které by mohly poškodit reputaci Provozovatele anebo jeho libovolného ostatního dodavatele služeb. Porušení tohoto ustanovení je důvodem pro okamžité ukončení právního vztahu mezi Provozovatelem a účastníkem.

7. Účastník prohlašuje, že není osoba s omezenou svéprávností a nepatří mezi osoby považované za závislé na hazardních hrách.

8. Způsobilost účastnit se hazardních her mají pouze fyzické osoby, které:

  • jsou starší 18 let,
  • dokončily řádně Registraci v souladu s příslušnými ustanoveními Herního plánu,
  • nejsou dočasně vyloučeny z účasti na Technické hře v důsledku použití sebeomezujících opatření
  • nejsou dočasně vyloučeny z účasti na hazardních hrách v důsledku jejich zápisu v Rejstříku.
  • 9. Účast na internetových hazardních hrách není povolena osobám, které nemají na území České republiky bydliště, ve smyslu § 4 odst. 2 a 3 ZHH.

 

Čl. III.

UŽIVATELSKÉ KONTO

1. Uživatelské konto je zřízeno každému účastníku výlučně k jeho osobní účasti na hazardních hrách v souladu se ZHH, HP a těmito VOP, a to na principu unikátnosti, tj. každý účastník může mít u Provozovatele pouze jedno uživatelské konto, jež slouží za podmínek uvedených v HP k jeho účasti na hazardních hrách.

2. Účastníkovi je po splnění podmínek v HP zřízeno tzv. dočasného uživatelské konto, jež se po řádném splnění všech podmínek registrace dle HP stává tzv. trvalým uživatelským kontem. Podrobná pravidla stanoví HP, jakož i podmínky výplaty zůstatku v případě nesplnění podmínek registrace a ukončení dočasného uživatelského konta. Podmínky stanovené v těchto VOP týkající se uživatelského konta se vztahují i na dočasné uživatelské konto, pokud neodporují dočasné povaze takového konta a zákonným omezením dle ZHH.

3. Přístup na uživatelské konto je účastníku umožněn v Aplikaci vždy po zadání správného uživatelského jména a hesla. V souvislosti s registrací k účasti na hazardních hrách si účastník zvolí své jedinečné uživatelské jméno a přihlašovací heslo. Účastník je povinen uchovávat své přihlašovací heslo v tajnosti tak, aby nemohlo dojít k jeho zneužití ze strany třetích osob. Účastník je povinen uchránit před zneužitím své uživatelské jméno a heslo. Za všechny transakce uskutečněné na uživatelském kontě v důsledku korektního použití účastníkova uživatelského jména a hesla nese odpovědnost účastník, jemuž konto náleží.

4. Účastníku, který poruší zákonnou podmínku unikátnosti svého uživatelského konta, může Provozovatel v souladu s HP zrušit všechna jeho uživatelská konta, a to i zpětně k okamžiku otevření konta. Účastník je oprávněn disponovat se svým uživatelským kontem pouze sám osobně. Nesmí k manipulaci s uživatelským kontem zmocnit žádnou třetí osobu, vyjma zmocnění na základě zákona či soudního rozhodnutí. Účastník je povinen využívat uživatelské konto a s ním spojené služby i benefity (zejména bonusy) a jiné jeho funkcionality výhradně pro svoji výlučnou osobní soukromou potřebu spojenou s jeho účastí na hazardních hrách a není oprávněn je zpřístupňovat či umožnit čerpat jiným osobám či využívat jiným nevhodným způsobem, který by odporoval charakteru uživatelského konta jako osobního prostředku účastníka k uzavírání jeho sázek v rámci příslušného druhu hazardní hry. Tím se zejména rozumí zákaz využívání uživatelského konta a s ním spojených služeb, benefitů a jiných jeho funkcionalit pro výlučně finanční osobní transakce nebo pro komerční účely nebo pro další osoby nebo za účelem zneužívání bonusů či jejich neoprávněného čerpání. Po účastníku, který poruší tyto své povinnosti při využívání uživatelského konta, může Provozovatel uplatnit nárok na náhradu vzniklé škody (např. i uložené peněžité sankce ze strany orgánů veřejné správy) a může rovněž jeho uživatelské konto zrušit.

5. V případě zapomenutí přihlašovacího hesla je možné heslo znovu získat prostřednictvím webové stránky www.merkurxtip.cz .Účastník má možnost kdykoliv změnit své přístupové heslo.

 

Čl. IV.

VKLADY PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ NA UŽIVATELSKÉ KONTO

1. Vklad peněžních prostředku na účastníkovo dočasné uživatelské konto je v souladu s HP limitován od 100,- Kč do výše 3 000,- Kč, a to v součtu všech provedených vkladů. V okamžiku aktivace trvalého uživatelského konta není součet vkladů peněžních prostředků na uživatelské konto při dodržení všech podmínek příslušného HP touto souhrnnou zákonnou částkou (3.000,- Kč) limitován. Pokud účastník úspěšně dokončí proces registrace, budou všechny peněžní prostředky evidované na jeho osobním dočasném kontě převedeny na jeho plnohodnotné uživatelské konto.

2. Pro vklad peněžních prostředků na účastníkovo uživatelské konto může účastník využít pouze platební metody, jež umožňuje HP. Účastník je povinen zaregistrovat pouze platební prostředek, jehož je majitelem či držitelem. V případě zjištění porušení této právní povinnosti nese účastník odpovědnost za veškeré škody, které tím vzniknou jemu i Provozovateli. Provozovatel je v takovém případě především oprávněn pozastavit výběr z uživatelského konta pomocí takového platebního prostředku a zabránit provádění dalších vkladů pomocí takového platebního prostředku, jež nesplňuje podmínky stanovené příslušným HP. V případě, že peněžní prostředky budou na uživatelské konto/dočasné uživatelské konto účastníka převedeny způsobem, který je v rozporu s příslušným HP případně těmito VP, budou takové peněžní prostředky Provozovatelem vráceny.

3. Pro jednotlivé vklady peněžních prostředků na účastníkovo uživatelské konto se aplikují následující limity a. Minimální vložená částka 100,- Kč. b. Maximální vložená částka 500 000,- Kč.

4. Pro jednotlivé vklady peněžních prostředků na účastníkovo uživatelské konto prostřednictvím platební metody MuchBetter se aplikují následující limity a. Minimální vložená částka 80,- Kč b. Maximální vložená částka 500 000,- Kč.

 

Čl. V.

VÝBĚRY PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ Z UŽIVATELSKÉHO KONTA

1. Z dočasného uživatelského konta není možné vybírat vložené peněžní prostředky nebo Výhry. Nebudou-li splněny podmínky pro plnohodnotnou účast na hazardních hrách ve lhůtě 30 dnů, dojde automaticky ke zrušení dočasného uživatelského konta. V takovém případě pak Provozovatel vrátí potenciálnímu účastníkovi nevyčerpaný vklad, a to nejpozději do 7 dnů ode dne zrušení příslušného dočasného uživatelského konta prostřednictvím jeho aktivní platební metody v souladu s příslušným ustanovením HP.

2. Finanční prostředky ze svého uživatelského konta může účastník čerpat pouze způsoby stanovenými HP. Provozovatel může za účelem ověření totožnosti účastníka a/nebo za účelem správnosti a aktuálnosti poskytnutých osobních údajů vázat provedení výběru z uživatelského konta účastníka na předložení kopie průkazu jeho totožnosti.

3. Provozovatel může v odůvodněných případech účastníkovi dočasně omezit možnost dispozice s finančními prostředky na uživatelském kontu, a to zejména na základě pokynu peněžního ústavu, který autorizuje bezhotovostní finanční převody prostřednictvím platebních karet, anebo v případě podezření z podvodného jednání či v případě závazné žádosti Policie ČR, státního zástupce nebo jiného orgánu státní správy.

4. Pro jednotlivé výběry peněžních prostředků z účastníkova uživatelského konta se aplikují následující limity a. Minimální vyplacená částka 50,- Kč. b. Maximální vyplacená částka 5 000 000,- Kč.

 

Čl. VI.

EVIDENCE ÚDAJŮ

1. Veškeré osobní údaje účastníků, údaje o jejich sázkách, vkladech i výběrech jsou uloženy v počítačové databázi Provozovatele. Každému účastníkovi jsou v Aplikaci zpřístupněny výhradně jeho osobní údaje nebo údaje o jeho účasti na hře.

 

Čl. VII.

POPLATKY

1. Provozovatel může z důvodu zachování účelu vedení uživatelských kont, jímž je účast na hazardních hrách, jakož i z důvodu optimalizace nákladů spojených s dotacemi uživatelských kont určit minimální výši vkladu i výběru z uživatelského konta, a rovněž stanovit poplatky za použití určitého platebního prostředku, a to rozdílně pro jednotlivé platební prostředky v relaci ke skutečným nákladům. Přehled všech aktuálních limitů a poplatků je uveden na webové adrese www.merkurxtip.cz . Výplatu finančních prostředků z uživatelského konta/dočasného uživatelského konta, prostřednictvím příslušné platební metody v částce nižší než 100,- Kč nebo 80 ,- Kč v případě platební metody MuchBetter není Provozovatel povinen provést, a to s ohledem na nepoměr mezi výší převáděné částky a náklady takové transakce.

 

Čl. VIII.

VĚRNOSTNÍ PROGRAM

1. MerkurXtip Věrnostní a bonusový program (dále jen Program) je název Programu Provozovatele, který je určen pro všechny Uživatele.

2. Členem Programu se stává automaticky každý Uživatel, jenž dokončí proces Registrace v souladu s HP.p>

3. Členství v Programu zaniká automaticky se zánikem Uživatelského konta. V případě zániku Uživatelského konta veškeré benefity plynoucí z účasti na Programu a další výhody zanikají; ustanovení HP a těchto VOP ohledně zůstatku Uživatelského konta tím není dotčeno.

4. Provozovatel je oprávněn kdykoliv v rámci tohoto Programu přidat, odebrat nebo změnit jakoukoli hru a/nebo bonusovou nabídku. Provozovatel si vyhrazuje právo ukončit členství jakéhokoliv Uživatele v tomto Programu, na členství v tomto Programu neexistuje právní nárok

5. Detailní pravidla Programu jsou uveřejněna na webové adrese https://www.merkurxtip.cz/tc-bonus , kde jsou také detailně popsány druhy jednotlivých bonusových nabídek, podmínky pro jejich získání, způsob jejich výplaty či jiného předání do dispoziční sféry Uživatele a také případné další povinnosti Uživatele nebo Provozovatele. Tato část tvoří spolu s detailními pravidly uveřejněními na výše uvedené webové adrese nedělitelný celek.

6. Turnaje nebo Freespiny nabízené v rámci Programu jsou tzv. spotřebitelskými soutěžemi ve smyslu zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele („Soutěž“). Tyto Soutěže mohou mít více nedělitelných úrovní tvořících jeden celek.

7. Peněžních prostředky získané v rámci Soutěží jsou připsány na Uživatelské konto, a to ve formě nevázaných peněžních prostředků v dispozici Uživatele.

 

Čl. IX.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Účastník je oprávněn kdykoliv ukončit výpovědí účast na hazardních hrách provozovaných Provozovatelem, v důsledku čehož mu bude zrušeno jeho uživatelské konto, přičemž podmínky, lhůty a způsob vypořádání zůstatku stanoví HP. Provozovatel může i bez udání důvodu odmítnout zaregistrovat žadatele o registraci nebo zrušit uživatelské konto účastníka, a to zejména v případě duplicitní registrace nebo opakované registrace účastníka, jehož uživatelské konto bylo zrušeno v důsledku porušení pravidel stanovených ZHH, HP nebo těmito VOP.

2. Účastník je povinen neprodleně oznámit Provozovateli všechny změny ve všech poskytnutých osobních údajích a změny všech dalších skutečností souvisejících s jeho účastí na hazardních hrách a poskytovaných službách.

3. Účastník je oprávněn podávat reklamace skrze Aplikaci.

4. Provozovatel nenese odpovědnost za žádné škody nebo ztráty, které vzniknou přímo nebo nepřímo z důvodu náhodného nebo úmyslného poškození webových stránek nebo jejich obsahu. Provozovatel také neodpovídá za nerealizované nebo pozdě realizované operace, pokud tyto vzniknou selháním elektronických komunikačních sítí, nesprávnou obsluhou webových stránek nebo jinými technickými problémy. Provozovatel neodpovídá za zneužití obsahu stránek účastníkem nebo třetí osobou. Provozovatel neodpovídá za škody způsobené účastníku nebo třetí osobě, pokud tyto vznikly špatnou interpretací nebo chybami v obsahu webových stránek.

5. Provozovatel je oprávněn některé služby a produkty zpoplatnit a informovat účastníky předem o druhu a výši takového případného poplatku.

6. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv tyto VOP změnit, pro účastníky jsou tyto změny závazné jejich zveřejněním, případně jiným Provozovatelem stanoveným dnem. Provozovatel takové změny vždy předem vhodným způsobem zveřejní. Pokud účastník po datu aktualizace těchto VOP učiní vklad do hry, sázku nebo vklad peněžních prostředků na jeho uživatelské konto, dává tím souhlas s aktualizovaným zněním těchto VOP. Účastník má právo změněné VOP písemně odmítnout a takové odmítnutí bude považováno za žádost o zrušení svého uživatelského konta v souladu s příslušnými ustanoveními HP.

7. Vzájemná komunikace mezi účastníkem a Provozovatelem bude probíhat v jazyce českém a písemně. Písemné zásilky budou účastníku doručovány na e-mailovou adresu sdělenou účastníkem při registraci či později změněnou, nebo prostřednictvím držitele poštovní licence na adresu účastníkem uvedenou v rámci registrace, případně následně aktualizovanou. Účastník může kontaktovat Provozovatele prostřednictvím níže uvedených kontaktů, pokud není v konkrétní věci stanoven výlučný nebo jiný kontakt: a) korespondenční adresa: MerkurXtip a.s., IČ: 275 83 759, se sídlem Pláničkova 442/1, Veleslavín, 162 00 Praha 6 b) e-mailová adresa: [email protected]

8. Odeslaná písemná zásilka, ať již elektronicky na e-mailovou adresu nebo prostřednictvím pošty, na adresu sdělenou účastníkem při registraci (či později změněnou), se má za doručenou třetím dnem ode dne jejího odeslání.

9. Právní vztah mezi Provozovatelem a účastníkem se řídí právním řádem ČR, zejména zákonem č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, HP a těmito VOP. Účastník je povinen dodržovat všechny své povinnosti vyplývající zejména ze shora uvedených předpisů či dokumentů.

 

V Praze dne 18.10.2022


Máš k dispozici vlastní omezení. Tady můžeš nastavit limity.