Obecná pravidla pro bonusové programy společnosti MerkurXtip a.s.


Obecná pravidla pro bonusové programy společnosti MerkurXtip a.s.

 

Společnost MerkurXtip a.s., IČ: 275 83 759, se sídlem Pláničkova 442/1, Veleslavín, 162 00 Praha 6 (dále jen „Provozovatel“), tímto stanovuje obecné podmínky pro využívání bonusů v rámci účasti na provozování internetových hazardních her dle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů.

Výrazy, které v Herním plánu (včetně jeho Úvodních ustanovení) začínají velkým písmenem, mají následující význam:

Jednotlivé definované pojmy:

Aplikace Počítačová aplikace přístupná na webových stránkách https://www.merkurxtip.cz/ . Prostřednictvím této Aplikace se Uživatel účastní Internetové technické hry. Pro potřeby tohoto Herního plánu se Aplikací rozumí rovněž programová aplikace určená pro mobilní či jiné zařízení, které umožňuje přístup k Internetu;

Dočasné konto Konto ve smyslu ZHH dočasně zřízené Žadateli o registraci. Platnost Internetového dočasného konta je časově omezena do okamžiku řádného dokončení procesu Registrace. Maximální délka trvání Internetového Dočasného konta činí 30 dnů od okamžiku jeho zřízení Provozovatelem;

 

Centrální systém Centrální datové úložiště na serverech Provozovatele, na němž jsou uloženy veškeré záznamy o Sázkách a Výhrách, v němž není možno provést žádné dodatečné změny;

 

Internetová kursová sázka Hazardní hra provozovaná dle § 3 odst. 2 písm. b) ZHH ve spojení s § 73 odst. 1 ZHH dálkovým přístupem prostřednictvím sítě Internet

 

Internetová technická hra Hazardní hra provozovaná dle § 3 odst. 2 písm. e) ZHH ve spojení s § 73 odst. 1 ZHH dálkovým přístupem prostřednictvím sítě Internet

 

Provozovatel Obchodní společnost MerkurXtip a.s., IČ: 275 83 759, se sídlem Pláničkova 442/1, Veleslavín, Praha 6, 162 00. Tato společnost provozuje hazardní hry ve smyslu ustanovení ZHH;

Registrace Proces, který zahrnuje zjištění a ověření totožnosti a věku Žadatele o registraci, přidělení přístupových údajů nebo jiných přístupových prostředků a aktivaci Uživatelského konta, na němž jsou evidovány peněžní prostředky, zejména vklady, Sázky a Výhry, odděleně od peněžních prostředků ostatních Uživatelů a Provozovatele;

 

Sázka Uživatelem dobrovolně určené nevratné peněžní plnění, které bude porovnáno s Výsledkem hry (Výherní tabulkou), a které bude odečteno z displeje „Kredit“ před ukončením Hry;

 

Uzavření sázky Moment, kdy je Sázka uložena v Centrálním systému Provozovatelem. Po Uzavření sázky není možné účast na Hře vzít zpět resp. Hru odvolat;

 

Uživatel Účastník Internetové technické hry, tj. fyzická osoba, která je registrována k Internetové technické hře, resp. fyzická osoba, které bylo zřízeno Dočasné konto;

 

Uživatelské konto Konto ve smyslu ZHH zřízené Provozovatelem Uživateli v okamžiku, kdy úspěšně dokončí Registraci. Uživatelské konto slouží zejména k provádění a evidenci veškerých peněžních a herních operací spojených s účastí Uživatele na Internetové technické hře;

 

ZHH Zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách v platném znění.

 

I. Součástí těchto pravidel jsou pouze obecné podmínky upravující promo akce a/nebo bonusy nabízené Provozovatelem Uživatelům v rámci provozování Internetové technické hry a/nebo Internetové kursové sázky. Podrobnější pravidla jednotlivých typů promo akcí a bonusů jsou stanoveny v rámci aktuální nabídky příslušné promo akce nebo bonusu.

II. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoliv změnit nebo je bez náhrady zrušit.

III. Pro ostatní práva a povinnosti, které nejsou upraveny v těchto bonusových podmínkách o bonusových programech, platí přiměřeně všeobecné obchodní podmínky ke smlouvě o účasti na hazardních hrách. V případě rozporů mezi těmito bonusovými podmínkami a všeobecnými obchodními podmínkami, mají přednost tyto bonusové podmínky.

IV. Provozovatel poskytuje v rámci provozování internetových hazardních her následující typy bonusů:

· Vstupní bonus

· Depozitní bonus

· Volná zatočení (tzv. free spin bonus).

V. Provozovatel si vyhrazuje právo stanovit pro Internetové technické hry nebo Internetové kursové sázky i jiné typy bonusů, přičemž konkrétní pravidla pro čerpání těchto dalších typů bonusů budou upravena v samostatném dokumentu a zveřejněna v Aplikaci na https://www.merkurxtip.cz/ .

VI. Provozovatel má právo odmítnout Uživateli právo na bonus nebo upravit či zrušit bonus v případě důvodného podezření ze zneužití jakéhokoliv bonusového programu nabízeného Provozovatelem. V případě, že Uživatel zneužije bonusovou nabídku Provozovatele, mohou být Sázky uskutečněné v rozporu s takovými pravidly považovány za neplatné. O takové skutečnosti bude Uživatel ze strany Provozovatele neprodleně informován a Uživatel pak nese odpovědnost za náhradu škody, která byla Provozovateli v této souvislosti způsobena. Za takovéto zneužití bude zejména považováno podvodné využití softwaru a/nebo otevření více Uživatelských kont za účelem získání neoprávněné výhody.

 

VII. Konkrétní podmínky Vstupního bonusu

 • Bonus je určen pro registrované hráče MerkurXtip
 • Nárok na bonus ke vkladu ve výši až 10 000 Kč vzniká po úplném dokončení registrace a vytvoření trvalého uživatelské konta
 • Aktivaci bonusu musí hráč sám provést manuálně
 • Bonus ve výši 100% vkladu se hráči připisuje na uživatelské konto po splnění všech podmínek bonusu
 • Hráč si může vybrat bonus pouze před provedením prvního vkladu.
 • Bonus je stanoven ve výši 100 % vkladu hráče až do maximální výše 10 000 Kč na účet uživatele při splnění všech podmínek bonusu.
 • Každý hráč, který má stálý hráčský účet, si může tento bonus aktivovat pouze jednou.
 • Pro splnění a získání bonusu je třeba, aby hráč uzavřel na online hrách sázky v minimální výši 25x (dvacetipětinásobku) prvního vkladu, který následoval po aktivaci bonusu. Do požadovaného obratu se započítávají sázky na všech online hrách na MerkurXtip.
 • Získaný bonus je odeslán na trvalé uživatelské konto ihned po splnění všech podmínek
 • Detailní přehled o aktuální výši čerpání bonusu najdeš pod Můj Účet v sekci Nabídka bonusů.
 • Nárok na připsání bonusu ke vkladu nevznikne, pokud hráč nedodrží všechna ustanovení Herního plánu příp. Všeobecných obchodních podmínek provozovatele. Pokud již došlo k neoprávněnému připsání bonusu, vyhrazuje si provozovatel právo tento bonus odebrat.

 

VIII. Tyto bonusové podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 22. srpna 2022

Máš k dispozici vlastní omezení. Tady můžeš nastavit limity.